གཙོ་ངོས།>> གསར་འགྱུར།>>རྒྱལ་སྤྱི་གསར་འགྱུར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཡོང་ཁུངས།ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ། སྤེལ་དུས། ༢༠༡༨ལོའི་ཟླ་བ་༠༢ཚེས་༠༢ཉིན།

འཛམ་གླིང་གི་ཤིང་སྡོང་མཛེས་ཤོས་བཅུ།


དང་པོ། ཁ་ན་ཏའི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་ཅན་གྱི་སྟག་མའི་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་བོ། 

གཉིས་པ། འཇར་པན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་དང་ཞེ་བཞི་ཅན་གྱིི་འཁྲི་ཤིང་སྨུག་པོའི་སྡོང་བོ། 

གསུམ་པ། ཨ་རིའི་པའོ་ཐེ་ལན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྥེང་ཤིང་སྡོང་བོ།

བཞི་བ། འཇར་མན་པོ་ཨེན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡིང་ཧྭ་མེ་ཏོག་གི་སྡོང་བོ། 

ལྔ་བ། ཨ་རིའི་ནན་ཁ་ལུའོ་ལའེ་ན་ཁུལ་གྱི་མོན་ཆ་རའི་ཤིང་སྡོང་། 

དྲུག་པ། སྦར་ཛིལ་གྱི་ཁྱུང་ཆེན་ཤིང་སྡོང་།

བདུན་པ། ཨ་རིའི་ཅ་གྲིག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གསོམ་སྡོང་དམར་པོ། 

བརྒྱད་པ། ཞ་ཝེ་དབྱིའི་འཇའ་ཚོན་མདོག་ཅན་གྱི་ཨན་ཤིང་སྡོང་བོ། 

དགུ་བ། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ལྷོ་མའི་སྨུག་སྐྱའི་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་སྡོང་།

བཅུ་བ། ཨེར་ལན་གྱི་མུན་པའི་སྡོང་བོ།
 

 

39.7K

ཐག་རག་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག

དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་ལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་རང་དགར་མི་སྤྱོད་པར་མཁྱེན།
དྲ་ཚིགས་དཔང་རྟགས།蜀ICP备14009601号-1